top of page

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Produkčná spoločnosť Silverart, s.r.o., so sídlom Tichá 4, 811 02 Bratislava, IČO: 43 788 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo: 48962 /B (ďalej len „prevádzkovateľ“) je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov POTOPA casting (ďalej len „registračný systém“). Na spracúvanie osobných údajov sa primerane vzťahuje tiež zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže záujemca o casting pre film Potopa ako dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:
Tomáš Gič
telefónne číslo: +421 918 421 356
e-mailová adresa: tomas.gic1@gmail.com

 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, údaje o výške, jazykových znalostiach a zručností nevyhnutných na podanie umeleckého výkonu, vizuálne a aj audiovizuálne zobrazenia dotknutej osoby. Pri uzatváraní zmlúv, na základe ktorých sú účinkujúcim vyplácané odmeny, je prevádzkovateľ, ako sprostredkovateľ účinkovania dotknutých osôb, povinný uvádzať rodné číslo ako jedinečný a jednoznačný identifikačný údaj, potrebný na identifikáciu príjemcov odmien platiteľmi a orgánmi pre správu daní alebo orgánmi, poverenými kontrolou čerpania prostriedkov z verejných zdrojov, ak je takýmto platiteľom verejnoprávna inštitúcia alebo súkromný producentský subjekt, ktorému bola poskytnutá podpora z takýchto zdrojov. Spracovanie aj takýchto údajov je v zmysle Nariadenia EP a Rady EU (GDPR) oprávnené, ak je nevyhnutné pre plnenie zmluvy dotknutej osoby (článok 6, písm. b) a potreby oprávnených kontrolných orgánov štátnej správy alebo tretích osôb (článok 6., písm. e) a f), prevádzkovateľ je povinný tieto údaje kontrolným orgánom poskytnúť.

4. Prevádzkovateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel: realizácia castingu pre dlhometrážny film Potopa.

 

5. Prevádzkovateľ nepoveril spracúvaním uvedeného rozsahu osobných údajov na uvedené účely sprostredkovateľa.

 

6. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadňujú konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o podmienkach spracúvania osobných údajov:
- osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom elektronického neautomatizovaného systému , alebo neelektronickými prostriedkami spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania
- osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poverené a poučené.

7. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi presné a aktuálne osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného účelu ich spracúvania dobrovoľne a svoj súhlas vyjadruje vyplnením a odoslaním registračného formuláru. Za dotknuté osoby, ktoré nie sú z dôvodu veku spôsobilé na právne úkony, tento súhlas potvrdzuje ich zákonný zástupca.

 

8. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté takým príjemcom ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorské úrady, advokáti, správne orgány, iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

9. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby postupuje zahraničným odberateľom jeho služieb iba v nevyhnutnom rozsahu a s jej výslovným súhlasom vyjadrený vyplnením a odoslaním uvedeného registračného formuláru.

 

10. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR.

 

11. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

12. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať vo svojom Registri po dobu 10 rokov, pokiaľ nepožiada prevádzkovateľa o vyňatie a vymazanie z registra pred uplynutím tejto doby. Môže tak urobiť kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

bottom of page